Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu alfatex.sk

1. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “obchodné podmienky”) sa riadia právne vzťahy medzi, Alžbeta Čenkeiová - Alfatex, miesto podnikania 94149 Bardoňovo 7, IČO: 30991072, IČ-DPH: SK1020425923, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Nové Zámky pod číslom 404-2814 (ďalej len “predávajúci”), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnené na adrese alfatex.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 4. Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.

 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlých znení obchodných podmienok.

 6. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

2. Užívateľský účet – registrácia

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie účtu tretím osobám.

 5. Predávajúci môže užívateľská účet zrušiť v prípade ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva alebo v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 6. Kupujúci berie ne vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. Menovite s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Webová stránka obchodu obsahuje zoznam ponúkaného tovaru a to vrátane uvedenia cien za jednotlivý ponúkaný tovar. Ceny jednotlivého ponúkaného tovaru sú pre kupujúceho konečné vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, predávajúci nie je platcom DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti na čas, kedy sú zobrazené na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného na webovej stránke sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

 2. Webová stránka obsahuje aj informácie o nákladoch spojenými s balením a doručením  tovaru. Informácie o nákladoch spojenými s balením a doručením tovaru uvedené na webovej stránke platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného  košíka webového rozhrania internetového obchodu)

  • spôsobu úhrady kúpnej ceny

  • údaje o spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne ako „objednávka“)

 4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko “Potvrdiť objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci čo najskôr po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

 5. Predávajúci je vždy oprávnený  v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptovanie), ktoré je predávajúcim poslané kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to zvlášť s osobami, ktoré už skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku

  • v hotovosti pri prebratí tovaru od predávajúceho pri osobnom odovzdaní

  • v hotovosti platobným systémom Bitcoin

  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho 2626759253 / 1100 vedený v spoločnosti Tatrabanka, a. s. (ďalej len účet predávajúceho)

  • bezhotovostne platobnou kartou pomocou bezpečnej platobnej brány PayPal

  • bezhotovostne pomocou internetovej platobnej služby PayPal

 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumejú ďalej aj nákladov spojené s dodaním tovaru.

 3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny, ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 6. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

 7. Predávajúci vystaví kupujúcemu ohľadne platieb na základe kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru po uhradení ceny tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy ktorej predmetom sú:

  1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

  4. predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov,  ktoré spotrebiteľ rozbalil,

  5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

  6. lotérie a iné podobné hry.

 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1, alebo o iný prípad kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru, a to na adresu miesta podnikania predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom webovej stránky prevzal osobne priamo u predávajúceho.

 3. Odstúpením od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 15 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade že kupujúci poruší povinnosť podľa predošlej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške päť percent za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, tak v pôvodnom obale.

 4. V lehote desiatich dní (10) od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený alebo opotrebovaný.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne, na účet určený kupujúcim.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúcemu na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako nárok na zmluvnú pokutu podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 5 € (slovom: päť euro) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 3. V prípade že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než aký bol uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť akceptovaná.

 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

7. Zodpovednosť za chyby, záruka

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi. (najmä ustanovením § 612 a nasl. občianskeho zákonníku).

 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, zvlášť, že je bezchybná. V zhode s kúpnou zmluvou sa rozumie že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a odpovedá účelu ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov (6) odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 4. Pokiaľ neide o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

 4. Kupujúci berie na vedomie že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne ako „osobné údaje“).

 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných správ predávajúcim.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje  (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bezodkladne informovať predávajúceho zmene vo svojich osobných údajoch.

 5. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúce tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané elektronicky automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 7. Kupujúci potvrdzuje že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

 8. V prípade že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonával spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

  • požadovať aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže sa jednať najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo odstránenie osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predošlej vety vyhodnotená ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. Doručovanie

 1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, musím byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

 2. Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou v okamžiku jeho prijatia na server príchodzej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

  • v prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom.

  • v prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutia prevzatia zásielky, ak adresát (poprípade osoba oprávnená z neho zásielku prevziať) odmietne zásielku prevziať.

  • v prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní (10) od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade že sa adresát o uložení nedozvedel.

11 . Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

 2. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jeho zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 5. Kontaktné údaje predávajúceho:

  • Alžebta Čenkeiová - Alfatex
   Bardoňovo 7
   94149 Bardoňovo
  • Tel: +421 35 208 89 01
   E-mail: shop@alfatex.sk
 6. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

O obchode Alfatex

Firma Alfatex je popredným slovenským výrobcom ošatenia pre všetky vekové kategórie. Na slovenskom trhu funguje prakticky už od roku 1992. Oblečenie od firmy Alfatex nájdete v mnohých predajniach textilu po celej krajine. Pyžamá, nočné košele, boxerky, trenírky, tričká a mnoho iných druhov oblečenia tvorí široký sortiment firmy Alfatex. Produkty Alfatex sú dlhodobo známe a vyhľadávané pre svoju kvalitu.

Kontakt

+421 903 466 877
shop@alfatex.sk